Fundacja Bliżej Gwiazd to przestrzeń dla dzieci i młodzieży, gdzie mogą rozwijać swoje pasje muzyczne i uczyć się od wieloletnich praktyków.

Jako osoby od lat związane ze środowiskiem muzycznym staramy się aby prowadzone przez nas zajęcia i projekty były efektywne i przynosiły radość. Wiemy, że wsparcie młodych w rozwijaniu ich talentów jest szczególnie ważne. Dokładamy wszelkich starań, aby drzemiące siły zostały wydobyte i przekształcone w to, co w małych artystach najpiękniejsze.

MISJA

Prowadzenie, wspieranie, promowanie oraz rozwój działalności artystycznej utalentowanych osób, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

WIZJA

Wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności, organizacja własnych działań, głównie w zakresie kultury i sztuki oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

CELE
 • Promowanie, wspieranie osób uzdolnionych artystycznie, a także tworzenie grup twórczych.
 • Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki.
 • Produkcja widowisk koncertowych mających na celu promowanie utalentowanych osób.
 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym:
  • warsztatów, zajęć, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych,
  • wystaw, wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów,
  • przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych,
  • targów i innych form promocji w zakresie działalności kulturalnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, a także bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji.
 • Organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów osób na kolonie i obozy oraz festiwale artystyczne na terenie kraju i poza jego granicami.
 • Produkcje nagrań muzycznych i audiowizualnych promujących utalentowanych artystów.
 • Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, a także finansowej i organizacyjnej na rzecz osób utalentowanych artystycznie.
 • Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych i utalentowanych.
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, jak również organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
 • Publikacja wydawnicza i fonograficzna dokonań ludzi związanych z Fundacją.
 • Materialne, informacyjne, instrumentalne, jak również emocjonalne wspieranie inicjatyw o charakterze non-profit podejmowanych przez lokalną społeczność.
 • Działalność charytatywna.
 • Inne służące realizacji celów Statutu i potrzeb społeczeństwa.
Close Menu