MISJA

Prowadzenie, wspieranie, promowanie oraz rozwój działalności artystycznej utalentowanych osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

WIZJA

Wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności, organizacja własnych działań, głównie w zakresie kultury i sztuki oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

CELE

Promowanie, wspieranie osób uzdolnionych artystycznie, tworzenie grup twórczych.
 
Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki.
 
Produkcja widowisk koncertowych mających na celu promowanie utalentowanych osób.
 
Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym: warsztatów, zajęć, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, wystaw, wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów i innych form promocji w zakresie działalności kulturalnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
 
Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji.
 
Organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów osób na kolonie i obozy oraz festiwale artystyczne na terenie kraju i poza jej granicami.
 
Produkcje nagrań muzycznych i audiowizualnych promujących utalentowanych artystów.
 
Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób utalentowanych artystycznie.
 
Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych i utalentowanych.
 
Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
 
Publikacja wydawnicza, fonograficzna dokonań ludzi związanych z Fundacją.
 
Materialne, informacyjne, instrumentalne, emocjonalne wspieranie inicjatyw o charakterze non-profit podejmowanych przez lokalną społeczność.
 
Działalność charytatywna.
 
Inne służące realizacji celów Statutu i potrzeb społeczeństwa.
Copyright ©2019 Fundacja Bliżej Gwiazd, All Rights Reserved.